Informacije o obradi osobnih podataka

INFORMACIJE
O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

OPĆENITO

Dječji vrtić Osijek, kao voditelj obrade, prikuplja i obrađuje osobne podatke građana (ispitanika).
Odgovorni smo za adekvatnu zaštitu osobnih podataka te se u tom smislu pridržavamo svih propisa o obradi, zaštiti povjerljivosti, postupanju s osobnim podacima i čuvanju istih. Osobne podatke koji su predmet obrade obrađujemo na način i u opsegu kako je to definirano u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Posebno obazrivo postupamo s osobnim podacima djece, koja imaju posebnu zaštitu u pogledu podataka koje prikupljamo te dalje obrađujemo i pohranjujemo.

Ovim putem Vas informiramo o Vašim pravima koja imate kao ispitanici temeljem čl. 13. do 22. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), kako bi bili upoznati o svrhama radi kojih upotrebljavamo Vaše osobne podatke, pravnoj osnovi za obradu, razdobljima pohrane i dr., a osobito o Vašim pravima koja imate kao ispitanik u vezi s obradom osobnih podataka.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca („ispitanik“) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno (npr. ime i prezime, osobni identifikacijski broj, e-mail adresa, adresa stanovanja i dr.).

Dječji vrtić Osijek određuje svrhu i sredstvo obrade Vaših osobnih podataka, u kojem kontekstu se smatra voditeljem obrade. Voditelj obrade odgovoran je za obradu podataka koji se prikupljaju s točno određenom svrhom uz odgovarajući pravni temelj. Podaci o voditelju obrade i predstavniku voditelja obrade su sljedeći:

 

Voditelj obrade podataka:

 

Dječji vrtić Osijek, OIB: 06828481465
Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31 000 Osijek
Elektronička pošta: dvo@vrticiosijek.hr
Tel: 031 204 700, Fax: 031 204 701

Predstavnik voditelja obrade:
Ravnateljica: Marija Štambuk Čabaj, prof.

 

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi i obavljanja poslova koje Dječji vrtić obavlja kao javne ovlasti, koje djelatnosti Dječji vrtić Osijek obavlja kao javnu službu, u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Statutom Dječjeg vrtića Osijek (objavljen na www.vrticiosijek.hr ) te drugim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje djelatnost te prava i obveze Dječjeg vrtića Osijek kao javne ustanove.
Za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i za obavljanje poslova koje Dječji vrtić Osijek obavlja kao javne ovlasti, dužni smo prikupiti i podatke iz posebnih kategorija osobnih podataka (npr. podatke koji se odnose na zdravlje).

Obrada osobnih podataka nužna je za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i to:
- ostvarivanja redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima;
-ostvarivanja programa za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju;
- ostvarivanja programa za darovitu djecu rane i predškolske dobi;
-ostvarivanja programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina;
-ostvarivanja programa predškole;
- ostvarivanja programa ranog učenja stranih jezika i drugih programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

Obrada osobnih podataka nužna je i za obavljanje poslova koje Dječji vrtić Osijek obavlja kao javne ovlasti i to:
-upis djece u dječji vrtić i ispis djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije;
-izdavanje potvrda i mišljenja;
-upisivanje podataka o Dječjem vrtiću Osijek u zajednički elektronički upisnik.

 

PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

 

Vaše podatke obrađujemo zakonito, samo i u mjeri ako je:
-obrada nužna za izvršavanje ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi ili drugog ugovora (npr. Ugovora o radu i dr.) za obavljanje poslova iz djelatnosti Dječjeg vrtića Osijek u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
-obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Dječjeg vrtića Osijek, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje djelatnost predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Osijek kao javne ustanove;
-ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
-obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika (osobito djece) ili druge fizičke osobe;
-obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Dječjeg vrtića Osijek kao javne ustanove;
-obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Dječjeg vrtića Osijek ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi i temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
Ovdje posebno napominjemo da je naš legitimni interes zaštita osoba (osobito djece), kao i zaštita imovine. Stoga u pojedinim objektima Dječjeg vrtića Osijek imamo videonadzor. Prostori pod videonadzorom su kao takvi označeni posebnom oznakom. Također, u svrhu zaštite osoba (osobito djece) i imovine, možemo prikupljati osobne podatke osoba koje pristupaju našim objektima.

 

PRIMATELJI ILI KATEGORIJE PRIMATELJA

 

Sljedećim kategorijama primatelja možemo po potrebi otkriti Vaše osobne podatke, ali isključivo u svrhe koje su navedene:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, nadležni Centar za socijalnu skrb, Ministarstvo financija (Porezna uprava), Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija, Državni zavod za statistiku.
Svi primatelji Vaših podataka poštuju odgovarajuće tehničke i zaštitne mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.
Osobni podaci ispitanika mogu biti proslijeđeni i drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu slanja izvještaja ili ispunjenja drugih zakonskih obveza, kada je zakonom propisana obveza slanja takvih podataka.

 

NAČIN NA KOJI DJEČJI VRTIĆ OSIJEK PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE

 

Osobne podatke prikupljamo izravno od ispitanika, odnosno od nositelja roditeljske odgovornosti nad djetetom, ukoliko je ispitanik dijete. U iznimnim situacijama osobne podatke prikupljamo od trećih osoba, ukoliko za to postoji pravna osnova.
Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, ispitanik ima pravo biti informiran i o izvoru osobnih podataka te kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ.

Ukoliko odbijete dati pojedine osobne podatke koji su nužni za izvršavanje ugovora ili poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora, odnosno podatke koji su nužni za poštovanje naših pravnih obveza, nećemo biti u mogućnosti ispuniti svoje ugovorne ili zakonske obveze.

 

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Osobni podaci pohranjivat će se na propisanim mjestima i bit će onoliko dugo pohranjeni koliko smo zakonski obvezni čuvati određene podatke, odnosno koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju su obrađivani. Podatke pohranjujemo dok traje naša zakonska obveza ili ugovorni odnos i/ili dok ne prestanu pravne posljedice takvog ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja. U slučaju pokretanja i vođenja sudskog ili drugog postupka, Vaše podatke ćemo čuvati do dovršetka takvog postupka. Također, ako podnesete pritužbu ili prigovor na obavljenu uslugu ili obradu osobnih podataka, Vaše ćemo podatke čuvati do dovršetka postupka po pritužbi/prigovoru, sve u skladu s važećim propisima.
Podatke koje obrađujemo temeljem Vaše privole pohranjujemo dok je to potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju, a najkasnije do opoziva privole.

 

PRAVA ISPITANIKA

 

Kao ispitanik imate sljedeća prava:
-pravo na pristup osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka koje prikupljamo, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za određivanje tog razdoblja;
-pravo na ispravak netočnih podataka i dopunu nepotpunih osobnih podataka;
-pravo na brisanje osobnih podataka (osim ako postoji pravna obveza Dječjeg vrtića Osijek čuvati određene podatke);
-pravo na ograničenje obrade podataka (osim ako postoji pravna obveza Dječjeg vrtića Osijek čuvati određene podatke);
-pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade (ako je primjenjivo, odnosno ako je tehnički izvedivo);
-pravo uskrate privole, ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli;
-pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.

Dječji vrtić Osijek ne vrši automatizirano pojedinačno donošenje odluka niti izradu profila.

Vaša prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva ili pritužbe u pisanom obliku službeniku za zaštitu podataka.

 

Službenik za zaštitu podataka
Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31 000 Osijek
e-mail: dpo@vrticiosijek.hr

 

Svi Vaši zahtjevi i pritužbe bit će riješeni u skladu sa zakonskim propisima i u propisanim rokovima, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja, nakon što nesporno utvrdimo Vaš identitet.

Ukoliko niste zadovoljni našom odlukom i smatrate da su povrijeđena Vaša prava, možete se obratiti nadzornom tijelu:

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
10 000 Zagreb
e-mail: azop@azop.hr

DJEČJI VRTIĆ OSIJEK
Ravnateljica:
Marija Štambuk Čabaj, prof.

 

Informacije o obradi osobnih podataka (pdf)

 

  

Politika privatnosti i Politika kolačića

 

 

Dječji vrtić Osijek posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Dječji vrtić Osijek obrađuje odnosno prikuplja prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Politika zaštite privatnosti obuhvaća: Prikupljanje i obrada osobnih podataka Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, spola, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Dječji vrtić Osijek ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada se nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom slanja poruke direktno sa web stranice), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice Dječji vrtić Osijek Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati  tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu. Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici. Kolačićima trećih strana Dječji vrtić Osijek se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Sigurnost

Dječji vrtić Osijek ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici Dječji vrtić Osijek obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata Dječji vrtić Osijek.  Također, Dječji vrtić Osijek koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

Rok pohranjivanja

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 3 (tri) godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja s proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim Dječji vrtić Osijek U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite na e-mail: dpo@vrticiosijek.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti na e-mail adresu: dpo@vrticiosijek.hr u pisanom ili elektroničkom obliku ili usmenim putem. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od Dječji vrtić Osijek u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na dpo@vrticiosijek.hr

Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju se automatski prilikom pristupa internet stranicama Dječji vrtić Osijek. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i Dječji vrtić Osijek, dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

Veze s drugim stranicama

Ova izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina Dječji vrtić Osijek Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova izjava o zaštiti privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice Dječji vrtić Osijek, molimo Vas da se upoznate s izjavama o politici zaštite privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše politike zaštite privatnosti bit će objavljena uz ovu izjavu o zaštiti privatnosti, na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: dpo@vrticiosijek.hr