Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (natjecaj_odgojitelji_sijecanj_2017..pdf)Natječaj- odgojitelj/ica94 kB
 
01.02.2017.g.
 
 Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek objavljuje      
 
NATJEČAJ
 
za prijam u radni odnos odgojitelja/ice
 
 1.  neodređeno vrijeme - 8 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca  
 
 2.  određeno vrijeme- 4 izvršitelj/ica  (zamjena za rodiljni/ roditeljski  dopust/bolovanje)
 
 Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).
 
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
 
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece-nastavnik predškolskog odgoja), odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, 
-položen stručni ispit
 
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
-  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će    izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13).
  
Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:
 
-životopis (vlastoručno potpisan),
-presliku domovnice ili osobne iskaznice,
-presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
-presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
     Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Ako kandidat ostvaruje prednost kod prijama u radni odnos u javnu ustanovu koja obavlja javnu službu po posebnom zakonu; Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova i njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), dužan je prema odredbama članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova i njihovih obitelji, u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat, koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju određene posebnim propisom Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji: 
- za dijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja i djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi – potvrda nadležnog ureda državne uprave, odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi; 
- HRVI iz Domovinskog rata, te člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – potvrda nadležnog ureda državne uprave; dragovoljcu iz Domovinskog rata, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata - potvrdom Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (potvrda ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja prijave na natječaj);
 
- dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je kandidat nezaposlen u trenutku objave natječaja (potvrda o nezaposlenosti izdana od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana u vrijeme ovog natječaja, elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdana u vrijeme ovog natječaja).
 
 
Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu; Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14) da bi ostvario prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, kandidat, odnosno osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu se smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. Zakona. 
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.
 
Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića Osijek, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI VRTIĆ OSIJEK, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31000 Osijek, s naznakom  «NE OTVARAJ -  za natječaj odgojitelj ». 
 
Potrebno je navesti da li se zamolba podnosi za radno mjesto pod točkom 1., 2. ili oboje.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnatelj Dječjeg vrtića Osijek. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete. 
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će obaviješteni najmanje tri dana prije poziva na razgovor, a razgovorom će Povjerenstvo utvrditi stručnu i profesionalnu osposobljenost/kompetentnost kandidata za obavljanje poslova odgojitelja. 
 
Smatra se kako je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na natječaj.
 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
KLASA: 112-01/17-01/02
URBROJ: 2158/87-05-17-01
Osijek, 31.01.2017.