11.04.2017.

Sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) Dječji vrtić Osijek raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1. odgojitelj – 10 izvršitelja/ica

Potrebni stručni uvjeti:
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97.).
Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana, bez radnog staža, do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju izvan zvanja za kojeg se osoba obrazovala. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis (vlastoručno potpisan)
- presliku diplome
- presliku domovnice
- presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Osijek, Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, s naznakom "Za javni natječaj-odgojitelj stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.“
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
KLASA: 112-01/17-01/03
URBROJ: 2158/87-05-17-01
Osijek, 10.04.2017.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Bruno Zorić, v.r.