Akti vrtića:

Statut Dječjeg vrtića Osijek sa izmjenama i dopunama

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2016/2017. godinu

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2017/2018.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2016/2017.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2015/2016.

Kurikulum Dječjeg vrtića Osijek za pedagošku godinu 2015/2016.

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Osijek

Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa

Poslovnik o radu upravnog vijeća

 

Strateški dokument:
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ("Narodne novine" broj 5/15)

Zakoni:
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13)
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00 i 56/00)
Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02)
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture ("Narodne novine" broj 2/97)

Zakon o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 61/11 i 16/12)

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru ("Narodne novine" broj 73/97)


Podzakonski akti:
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)
Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi ("Narodne novine" broj 29/83)
Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju ("Narodne novine" broj 47/87)
Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97 i 4/98)
Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 133/97 i 20/05)
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97)
Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 133/97)
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 134/97)
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 83/01)
Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 105/02, 55/06 i 121/07)
Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 114/2002)
Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima ("Narodne novine" broj 46/04)
Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića ("Narodne novine" broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.19777.)