Ovim se Zakonom uređuje predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi kao dio sustava odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci.

Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno Zakonu.

Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.

 

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97107/07 i 94/13)