Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće. 

Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.


Upravno vijeće:


- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
- predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
- predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.


Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek ima sedam članova, a čine ga:
četiri člana iz reda osnivača (Aleksandar Mihajlović, Marina Vukorepa, Sanela Mihalj, Vinko Ručević),
jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga (Ana Hrstić),
dva člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove (Katica Pecnik i Mirela Svirać).
Predsjednik Upravnog vijeća je Aleksandar Mihajlović.

 

Napomena: za sjednice sazvane elektroničkim putem nema objavljenih poziva