Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97., 107/07. i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

  1. odgojitelj/ica – 4 izvršitelja/ice

 

Potrebni stručni uvjeti:

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97., 107/07. i 94/13.) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97.).

VŠS/VSS– odgojitelj predškolske djece

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, bez radnog staža, do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju izvan zvanja za kojeg se osoba obrazovala. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan)
  • presliku diplome
  • presliku domovnice
  • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
  • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Osijek, Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, s naznakom “Za javni natječaj- odgojitelj/ica-4 izvršitelja/ice-  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.“

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“, broj 121/17), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta  ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

 

Ukoliko se na natječaj prijavi više kandidata od traženih četiri, dana 29.11.2019. s početkom u 08,00 sati će se provesti razgovor.

 

 

KLASA: 112-07/19-01/01

URBROJ: 2158/87-05-19-01

Osijek, 20.11.2019.

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Aleksandar Mihajlović, prof., v.r.