Natječaj za prijam u radni odnos odgojitelja/ice

Objavljeno Posted in Natječaji

DJEČJI VRTIĆ  OSIJEK

Vijenac Ivana Meštrovića 7

31000 Osijek

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos odgojitelja/ice

 

– na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest  mjeseci- 10 izvršitelj/ica

 – na određeno vrijeme do 31.07.2019. godine-23 izvršitelja/ica

 

Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece-nastavnik predškolskog odgoja), odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja,
 • položen stručni ispit

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

–  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će    izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

 1. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13).

 

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

 

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • vlastoručno potpisana izjava („ suglasan/s

 

 

 • na sam da se moji osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na web stranici Dječjeg vrtića Osijek tijekom rezultata natječajnog postupka“)
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci).
 1. a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 2. b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 3. c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 – nastavno: ZOPHBDR), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta  ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. ZOPHBDR, dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

 

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića Osijek, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI VRTIĆ OSIJEK, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31000 Osijek, s naznakom  «NE OTVARAJ –  za natječaj odgojitelj /ica».

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Treba naznačiti za koje radno mjesto  se kandidat prijavljuje, pod točkom 1., 2. ili obje točke.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnatelj Dječjeg vrtića Osijek. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na testiranje koje će provesti predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7.

Testiranje će obuhvatiti ispitivanje kognitivnih sposobnosti, specifičnih sposobnosti i vještina te osobina ličnosti i radnih vrijednosti.

 

Nakon provedenog testiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa svim kandidatima će biti provedeno pisano testiranje koje će provoditi Povjerenstvo  Dječjeg vrtića Osijek. Nakon provedenog testiranja provest će se intervju  sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Pisano testiranje Dječjeg vrtića Osijek  će se obavljati iz sljedećih područja:

 1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 I 94/13)
 3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15)
 4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)

Kandidat koji ne pristupi pisanim provjerama znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

Na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr objavit će se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme održavanja pisanih  testiranja pet dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-01/18-01/04

URBROJ: 2158/87-05-18-01

Osijek, 05.06.2018.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

Aleksandar  Mihajlović, prof., v.r.