Natječaj za prijam u radni odnos spremača/ice

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos spremača/ice

1. na određeno vrijeme-6 izvršitelja/ica do 31.07.2021. godine

2. na neodređeno vrijeme- 4 izvršitelja/ica, uz probni rad od mjesec dana

 

Za prijam u radni odnos spremača/ice kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

– završena osnovna škola

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
– Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13).

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

– životopis (vlastoručno potpisan),
– presliku domovnice,
– presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
– elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne starije od 6 mjeseci):

 

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
b)uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

 

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića Osijek, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI VRTIĆ OSIJEK, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31000 Osijek, s naznakom «NE OTVARAJ – za natječaj spremačIca ».

 

Kandidat treba naznačiti javlja li se na radno mjesto pod točkom 1., 2. ili obje.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnatelj Dječjeg vrtića Osijek. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.
S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom testiranju.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se obavljati iz sljedećih područja:

1. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“ Narodne novine” broj 105/02 , 55/06 i 121/07 )
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj.
Na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr objavit će se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najkasnije tri dana prije održavanja provjere.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

KLASA: 112-01/20-01/08
URBROJ: 2158/87-05-20-01
Osijek, 30. 09.2020.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Aleksandar Mihajlović, prof.