Natječaj za prijem financijskog knjigovođe na određeno vrijeme

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek objavljuje

NATJEČAJ
za prijem financijskog knjigovođe na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)

Za prijam u radni odnos financijski knjigovođa kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

– SSS (ekonomski smjer), sa jednom godinom radnog iskustva na poslovima knjigovodstva

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
– Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13).

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

– životopis (vlastoručno potpisan),
– presliku domovnice,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku svjedodžbe,
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b)
a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
b) preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (svi navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove)
– vlastoručno potpisana izjava („ suglasan/sna sam da se moji osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na web stranici Dječjeg vrtića Osijek tijekom rezultata natječajnog postupka“)
– kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci).
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. ), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića Osijek, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI VRTIĆ OSIJEK, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31000 Osijek, s naznakom «NE OTVARAJ – za natječaj financijski knjigovođa.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnatelj Dječjeg vrtića Osijek. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.
Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na pisano testiranje koje će provoditi Povjerenstvo Dječjeg vrtića Osijek. Nakon provedenog testiranja provest će se intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Kandidati koji ostvare najveći broj bodova na pismenom i usmenom testiranju Dječjeg vrtića Osijek bit će pozvani na testiranje koje će provesti predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7.
Testiranje će obuhvatiti ispitivanje kognitivnih sposobnosti, specifičnih sposobnosti i vještina te osobina ličnosti i radnih vrijednosti.

Pisano testiranje Dječjeg vrtića Osijek će se obavljati iz sljedećih područja:

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13)
2. Zakon o proračunu (Narodne novine broj: 87/08, 136/12 i 15/15)
3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)

Kandidat koji ne pristupi pisanim provjerama znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj.
Na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr objavit će se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme održavanja pisanih testiranja tri dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-01/19-01/02
URBROJ: 2158/87-05-19-01
Osijek, 24.05.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Aleksandar Mihajlović, prof., v.r.

 

Natječaj za prijem financijskog knjigovođe na određeno vrijeme