Natječaj za prijem samostalnog referenta zaštite na radu

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek objavljuje:

 

NATJEČAJ
za prijem samostalnog referenta zaštite na radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri ili šest mjeseci

 

Za prijam u radni odnos samostalnog referenta zaštite na radu kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i člankom 2. stavak 3. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu („Narodne novine“ broj 112/14, 43/15, 72/125 i 140/15).

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 

– završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij odnosno diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti
-položen opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili priznat status stručnjaka zaštite na radu
– jedna godina radnog iskustva

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
– Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13).

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

– životopis (vlastoručno potpisan),
– presliku domovnice,
– presliku diplome,
– preslika svjedodžbe o položenom općem i posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili preslika svjedodžbe o priznatom statusu
– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– vlastoručno potpisana izjava („ suglasan/sna sam da se moji osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na web stranici Dječjeg vrtića Osijek tijekom rezultata natječajnog postupka“)
– kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci).
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravilo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. ), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića Osijek, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI VRTIĆ OSIJEK, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31000 Osijek, s naznakom «NE OTVARAJ – za natječaj samostalni referent zaštite na radu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnatelj Dječjeg vrtića Osijek. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.
Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na pisano testiranje koje će provoditi Povjerenstvo Dječjeg vrtića Osijek. Nakon provedenog testiranja provest će se intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Pisano testiranje Dječjeg vrtića Osijek će se obavljati iz sljedećih područja:
1. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14 i 154/14, 94/18 i 96/18)
2. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17)
3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)
Kandidat koji ne pristupi pisanim provjerama znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj.
Na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr objavit će se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme održavanja pisanih testiranja pet dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-01/19-01/09
URBROJ: 2158/87-05-19-01
Osijek, 30.09.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Aleksandar Mihajlović, prof., v.r.

 

Natječaj-samostalni referent zaštite na radu