Odluka o zasnivanju radnog odnosa-spremač/ica

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Sukladno članku 43. stavak 1. podstavak 6. Statuta Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 25.09.2015. i KLASA: 601-02/19-02/02, URBROJ: 2158/87-05-19-02 od 17.07.2019.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek, na sjednici održanoj dana 22.12.2020., je donijelo

 

 

O d l u k u

 

 

1. Nakon provedenog natječaja za prijem spremač/ica na neodređeno vrijeme odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

Daliborka Bekić
Adriana Milić
Davorka Agotić

 

 

2. Nakon provedenog natječaja za prijem spremač/ica na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje), odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

Ljubica Borković
Gordana Marković-Juričak
Branka Turinski
Katarina Fišer
Pamela Tomeš
Ivanka Barić

 

 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 601-02/20-08/14
URBROJ: 2158/87-05-20-04

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Aleksandar Mihajlović, prof.

 

 

Odluka-spremač/ica(PDF)