Odluka o zasnivanju radnog odnosa-stručni suradnik pedagog

Objavljeno Posted in Natječaji

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek, na sjednici održanoj dana  17.07.2019., je  donijelo

 

O d l u k u

 

 Nakon provedenog natječaja za prijem stručni suradnik pedagog na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje) odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

Dijana Markota

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 601-02/19-08/10

URBROJ: 2158/87-05-19-05

Osijek, 17.07.2019.

                                                                                PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                                        Aleksandar Mihajlović, prof.

 

Odluka-stručni suradnik pedagog (pdf)