Odluka o zasnivanju radnog odnosa-stručni suradnik psiholog

Objavljeno Posted in Natječaji

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek, na sjednici održanoj dana  17.07.2019., je  donijelo

 

O d l u k u

  

  1. Nakon provedenog natječaja za prijem stručni suradnik psiholog na neodređeno vrijeme odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

Zrinka Lovrinčević

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 601-02/19-08/10

URBROJ: 2158/87-05-19-04

Osijek, 17.07.2019.

 

 

                                                                               PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

 

                                                                                      Aleksandar Mihajlović, prof.

 

Odluka-stručni suradnik psiholog