Propisi i pravilnici

AKTI VRTIĆA:

Statut Dječjeg vrtića Osijek

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Osijek

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Osijek 2019

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2018/2019.

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2016/2017. godinu

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2017/2018.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2016/2017.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2015/2016.

Kurikulum Dječjeg vrtića Osijek za pedagošku godinu 2015/2016.

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Osijek

Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa

Poslovnik o radu upravnog vijeća

 

STRATEŠKI DOKUMENT:

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ("Narodne novine" broj 5/15)

 
ZAKONI:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97107/07 i 94/13)

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00 i 56/00)

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02)

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture ("Narodne novine" broj 2/97)

Zakon o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 61/11 i 16/12)

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru ("Narodne novine" broj 73/97)

 
PODZAKONSKI AKTI:

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)

Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)

Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi ("Narodne novine" broj 29/83)

Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju ("Narodne novine" broj 47/87)

Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97 i 4/98)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 133/97 i 20/05)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97)

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 133/97)

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 134/97)

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 83/01)

Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 105/0255/06 i 121/07)

Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 114/2002)

Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima ("Narodne novine" broj 46/04)

Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)

Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)

Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića ("Narodne novine" broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.19777.)

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (Excel)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (Pdf)

Plan klasifikacijskih oznaka 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016.g

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015.g.

Pravilnik o pristupu informacijama

Procedura zaprimanja računa

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura naplate prihoda

Osobni podaci radnika

Službenik za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama