Obavijesti za roditelje o isteku Ugovora između Dječjeg vrtića Osijek i Općine Čepin

Objavljeno Posted in Novosti

Obavijesti za roditelje o isteku Ugovora između Dječjeg vrtića Osijek i Općine Čepin

Poštovani roditelji,

 • dana 31.8.2022. godine ističe ugovor sklopljen između Dječjeg vrtić Osijek i Općine Čepin te od 01.09.2022. godine Dječji vrtić Zvončić Čepin preuzima  kao osnivač Općina Čepin.

 

 • sukladno članku 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin određeno je da će Dječji vrtić Zvončić Čepin preuzeti i nastaviti sa radom svu upisanu djecu u Dječji vrtić Zvončić Čepin koja su upisana do dobivanja Rješenja o početku rada za Dječji vrtić Zvončić Čepin, a čiji upis je proveo Dječji vrtić Osijek.

Sva upisana djeca zadržavaju sva prava i obveze koje su dobili prilikom upisa koji je proveo Dječji vrtić Osijek, a zaključno s završetkom pedagoške godine.

 

 • za nastavak korištenja usluga u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin, roditelji su dužni podmiriti dugovanja prema Dječjem vrtiću Osijek kako bi dobili rješenje o ispisu te priložiti sve potrebne dokaze tražene po članku 9., članku 35. te članku 36. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin.

 

Članak 9.

Uz Prijavu roditelj koji ostvaruje prihod dužan je priložiti dokaze radi utvrđivanja iznosa sudjelovanja roditelja u plaćanju mjesečne cijene usluga Ustanove i to:

–              potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca (dohodak od nesamostalnog rada), godišnja prijava poreza za obrtnike ili

–              potvrda porezne uprave o prihodima u tekućoj godini, iznimno i prethodne godine,

–              potvrda/rješenje HZZO-a o visini primanja za vrijeme rodiljnog dopusta ili roditeljskog dopusta ili

–              potvrda HZZ-a o primanjima ili

–              zadnji odrezak od mirovine ili

–              rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju statusa njegovatelja,

–              potvrdu Općine Čepin o nepostojanju duga s osnove komunalne naknade ili komunalnog doprinosa za nekretninu na kojoj ima adresu prebivališta ili boravišta.

Korisnik usluga koji ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg iznosa kojeg utvrđuje osnivač Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Zvončić Čepin od roditelja-korisnika usluga.

Roditelj je dužan dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu na iznos od minimalno 5.000,00 kuna kao jamstvo potvrde upisa djeteta u Dječji vrtić Zvončić Čepin.

 

Članak 35.

Prije uključivanja djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu roditelj/skrbnik je obvezan:

 1. obaviti, uz prisutnost djeteta, inicijalni intervju i razgovor s članom stručne službe Vrtića,
 2. potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića,
 3. priložiti dokaze radi utvrđivanja iznosa sudjelovanja roditelja u plaćanju mjesečne cijene usluga Vrtića i to za:

a) Roditelje koji ostvaruju prihod:

 1. potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca (dohodak od nesamostalnog rada),
 2. godišnja prijava poreza za obrtnike, potvrda/rješenje HZZO-a o visini primanja za vrijeme rodiljnog dopusta ili roditeljskog dopusta,
 3. potvrda HZZZ o primanjima, zadnji odrezak od mirovine;

b) Nezaposlene roditelje:

 1. potvrda Zavoda za zapošljavanje ili elektronički zapis iz HZMO.

Na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o razvoju djeteta, njegovim navikama, potrebama, obitelji i drugim specifičnostima te se dogovaraju odgovarajući postupci prilagodbe na jaslice/vrtić.

Inicijalnom razgovoru prisustvuje barem jedan od roditelja i stručni suradnik Vrtića.

U slučaju kada se radi o djeci s teškoćama, inicijalnom razgovoru prisustvuju dva stručna suradnika od kojih je jedan u pravilu stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila.

NAPOMENA: DJECA KOJA SU UPISANA U DJEČJI VRTIĆ OSIJEK U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021./2022. I RANIJE, NISU U OBVEZI OBAVITI INICIJALNI RAZGOVOR U SVRHU NASTAVKA KORIŠTENJA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ ČEPIN

Članak 36.

Ugovor o pružanju usluga potpisuju oba roditelja, osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb.

Roditelj potvrđuje upis dostavom bjanko zadužnice na iznos od minimalno 5.000,00 kuna.

 

 • donošenje navedene potrebne dokumentacije u Dječji vrtić Zvončić Čepin biti će moguće od sredine mjeseca kolovoza 2022. godine.

 

 • nakon obrađene dokumentacije roditelji će biti pozvani na potpisivanje ugovora o pružanju usluga sa Dječjim vrtićem Zvončić Čepin.

 

 • individualni susreti  sa odgojiteljima i roditeljski sastanak  za novoupisanu djecu za pedagošku godinu 2022./2023. biti će organizirani u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin zadnjih dana mjeseca kolovoza 2022. godine

 

 • uvjeti i način sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg  vrtića Zvončić Čepin utvrđeni su Pravilnikom o načinu i uvjetima i sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg  vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 11/22.)

 

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI PROGRAMA

DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ ČEPIN

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg  vrtića Zvončić Čepin.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

Roditelj neposredni korisnik usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa dječjeg vrtića, koje koristi njegovo dijete, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 

Članak 3.

Program dječjeg vrtića organizira se u pravilu u pet radnih dana tjedno osim za vrijeme  praznika.

 

Članak 4.

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ovog Pravilnika, ekonomska cijena programa izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog broja korisnika usluga programa Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu.

Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i to:

1. Izdatke za zaposlenike:

a) brutto plaće,

b) naknade i materijalna prava radnika

2. Prehranu djece

3. Uvjete boravka djece:

a) materijalne izdatke

b) energiju i komunalije

c) tekuće održavanje objekta i opreme

4. Nabavu namještaja i opreme

5. Nabavu sitnog inventara

Za svaku narednu godinu visinu ekonomske cijene utvrdit će Općinsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća vrtića posebnom Odlukom.

 

Članak 5.

Roditelji neposredni korisnici usluga Dječjeg vrtića Zvončić Čepin sudjeluju u ekonomskoj cijeni programa prema prosjeku primanja po članu obitelji kako je prikazano u tablici.

ekonomska cijena (100,00%) ekonomska cijena (80,00%) ekonomska cijena (50,00%)
R.br. Prosjek po članu obitelji Vrtić 10 satni Vrtić 5-6 satni s ručkom Vrtić 5-6 satni bez ručka
1. do 899,99 kn 15,00% 16,25% 20,00%
2. 900,00 – 1.299,99 kn 19,00% 21,25% 25,00%
3. 1.300,00 – 1.699,99 kn 25,00% 26,25% 31,00%
4. 1.700,00 – 2.099,99 kn 35,00% 36,25% 41,00%
5. 2.100,00-2.499,99 kn 45,00% 47,50% 51,00%
6. više od 2.500,00 kn 50,00% 55,00% 60,00%

 

Razliku do pune cijene po pojedinom programu snosi Općina Čepin kao osnivač, i to kako je prikazano u tablici.

ekonomska cijena (100,00%) ekonomska cijena ekonomska cijena (100,00%)
R.br. Prosjek po članu obitelji Vrtić 10 satni Vrtić 5-6 satni s ručkom Vrtić 5-6 satni bez ručka
1. do 899,99 kn 85,00% 83,75% 80,00%
2. 900,00 – 1.299,99 kn 81,00% 78,75% 75,00%
3. 1.300,00 – 1.699,99 kn 75,00% 73,75% 69,00%
4. 1.700,00 – 2.099,99 kn 65,00% 63,75% 59,00%
5. 2.100,00-2.499,99 kn 55,00% 52,50% 49,00%
6. više od 2.500,00 kn 50,00% 45,00% 40,00%

 

Članak 6.

Pravo na besplatni boravak u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) može  ostvariti dijete čija su oba roditelja zaposlena i dijete čiji je samohrani roditelj  zaposlen, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet

U smislu posebnih uvjeta, u potpunosti se oslobađaju od plaćanja boravka djeca koja posjeduju nalaz vještačenja 3 i 4 stupnja invaliditeta, djeca smještena u udomiteljsku obitelj i djeca pod skrbništvom.  Ukoliko prihod po članu obitelji ne prelazi 500,00 kn, u potpunosti se oslobađaju od plaćanja  djeca invalida Domovinskog rata i civilnih žrtava.

U slučaju korištenja Opservacijskog ugovora (2 sata) roditelji sudjeluju sa 17 % iznosa utvrđene ekonomske cijene boravka u Vrtiću za 10-satni program.

U slučaju korištenja Opservacijskog ugovora (2 sata) Općina Čepin kao osnivač sudjeluje sa 83  % iznosa utvrđene ekonomske cijene boravka u Vrtiću za 10-satni program.

 

Članak 7.

Roditelji korisnici usluga imaju pravo u kalendarskoj godini na nekorištenje vrtića zbog godišnjeg odmora u trajanju od mjesec dana. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora roditelj plaća 75 % od iznosa visine svoje uplate.

 

Članak 8.

Roditelji s više djece u vrtiću ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i to:

–              za drugo dijete u vrtiću 20% od cijene određenog programa,

–              za  svako slijedeće dijete program vrtića je besplatan.

 

Članak 9.

Pravo na oslobođenje od plaćanja iz članka 6. ovog Pravilnika utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na temelju dostavljene dokumentacije.

Pravo na umanjenje sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića iz članka 7. i 8. ovog Pravilnika utvrđuje Ravnatelj Dječjeg vrtića, na temelju odgovarajuće  dokumentacije.

 

Članak 10.

Roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića koji imaju prebivalište izvan Općine Čepin plaćaju punu ekonomsku cijenu boravka djeteta s obzirom na program koji koristi.

Iznimno, u slučaju nepopunjenosti kapaciteta dječjeg vrtića, roditelji korisnici koji imaju prebivalište izvan Općine Čepin plaćaju ekonomsku cijenu boravka djeteta kao i roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području Općine Čepin.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, roditeljima koji su upisali dijete u vrtić pod uvjetima navedenim u stavku 2. ovog članka, u slučaju podnošenja zahtjeva za produženjem korištenja usluga vrtića, ekonomska cijena korištenja usluge vrtića se ne mijenja.

 

Članak 11.

Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja/skrbnika – korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih evidencija o prisutnosti djece u Dječjem vrtiću.

Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju – korisniku usluga najkasnije do 10-og dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđene naknade roditelji – korisnici usluga uplaćuju na žiro račun Dječjeg vrtića Zvončić Čepin najkasnije do 20.-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Prilikom ispisa i u iznimnim slučajevima naknadu mogu uplatiti Općini.

 

Članak 12.

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge koji ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana od dana dospijeća obveze, a potraživanje će se naplatiti putem BJANKO ZADUŽNICE.

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluga korisniku usluge čije dijete izostaje iz vrtića, a korisnik usluge o razlogu izostanka ne izvijesti u roku od 30 dana od početka izostanka.

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge koji se ne pridržava kućnog reda i radnog vremena Vrtića.

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge ako dolazi po dijete u alkoholiziranom stanju, ometa odgojno – obrazovni rad i uznemirava djecu i radnike  Vrtića.

 

Članak 13.

Dječji vrtić i roditelj sklapaju Ugovor o pružanju usluga (kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze).

Ako roditelj – korisnik usluge ispisuje dijete iz vrtića dužan je podmiriti troškove do dana ispisa, a potpisom ispisnice u vrtiću prestaju prava i obveze korisnika usluga.

Rezervacija mjesta može trajati najviše 1 mjesec za koji roditelj plača 100,00 % cijene programa kojeg dijete koristi.

Roditelj plaća rezervaciju u iznosu od 60 % cijene programa utvrđene ovim Pravilnikom za djecu koja pohađaju jaslički program.

 

Članak 14.

Visina naknade roditelja u pojedinom programu utvrđuje se na temelju dostavljenih potvrda o visini prosječnih prihoda po članu obitelji.

Pri upisu djeteta u vrtić roditelji dostavljaju potvrde porezne uprave o visini prosječnih prihoda za zadnja 3 (tri) mjeseca koji prethode upisu.

Potvrde o visini prihoda, roditelji dostavljaju u siječnju tekuće godine za listopad, studeni i prosinac prethodne godine kao i pri svakom upisu za prethodna tri mjeseca.

 

Članak 15.

Visina prihoda po članu obitelji dokazuje se :

–              potvrdom o prosječnoj plaći oba roditelja za razdoblje navedeno u članku 8. U prihode se ne uračunava dječji doplatak i alimentacija,

–              Potvrdom porezne uprave o visini prihoda u tekućoj kalendarskoj godini.

Roditelji/skrbnici – korisnici usluga koji su vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva, samostalne radnje,  osnivači ili suosnivači poduzeća, samostalni poljoprivrednici i svi koji ostvaruju prihod od samostalne djelatnosti dostavljaju potvrdu o ostvarenom prihodu za proteklu godinu iz porezne uprave. Na one koji nemaju prihod osnovica za obračun iznosi 1 (jedna) minimalna plaća. Visina naknade utvrđena na temelju tih potvrda pomiče se na sljedeći razred u skali.

Roditelji/skrbnici – korisnici usluga od kojih jedan ili oba ostvaruju prihod u inozemstvu, plaćaju najvišu cijenu bez dostavljanja dokaza. U tom slučaju kao dokaz visine prihoda dostavlja se potvrda iz porezne uprave o visini prihoda u tekućoj godini.

Roditelji/skrbnici – korisnici usluga koji su redovni studenti i roditelji volonteri vode se kao zaposleni pri prijemu u vrtić. U slučaju da nemaju prihoda uvrštava ih se u socijalnu kategoriju temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Čepin.

Ako jedan od roditelja ne ostvaruje prihod, visina prosjeka po članu priznaje se za 5-6 satni program s ručkom. Ukoliko ti roditelji žele koristiti 10-satni program dodatno plaćaju 20% od utvrđene ekonomske cijene programa.

Roditelji koji su nezaposleni, a koriste usluge dječjih vrtića plaćaju 50% od ekonomske cijene ovisno o programu koji dijete koristi.

 

Članak 16.

Provjeru dostavljene dokumentacije i prijava u trgovačkom registru obavlja Dječji vrtić.

 

Članak 17.

Dječji vrtić dužan je na zahtjev osnivača Općine Čepin izvijestiti:

–              o broju djece koja koriste usluge vrtića i visini sredstava koja uplaćuju,

–              o broju i strukturi djece koja su oslobođena temeljem ovog Pravilnika.

 

 

Izračun na temelju ekonomske cijene za 2022. godinu

Za 2022.

1.930,00 1.544,00 965,00
ekonomska cijena (100,00%) Iznos koji plaća roditelj (80,00%) Iznos koji plaća roditelj (50,00%) Iznos koji plaća roditelj
R.br. Prosjek po članu obitelji Vrtić 10 satni Vrtić 5-6 satni s ručkom Vrtić 5-6 satni bez ručka
1. do 899,99 kn 15,00% 289,50 16,25% 250,90 20,00% 193,00
2. 900,00 – 1.299,99 kn 19,00% 366,70 21,25% 328,10 25,00% 241,25
3. 1.300,00 – 1.699,99 kn 25,00% 482,50 26,25% 405,30 31,00% 299,15
4. 1.700,00 – 2.099,99 kn 35,00% 675,50 36,25% 559,70 41,00% 395,65
5. 2.100,00-2.499,99 kn 45,00% 868,50 47,50% 733,40 51,00% 492,15
6. više od 2.500,00 kn 50,00% 965,00 55,00% 849,20 60,00% 579,00

 

 

ekonomska cijena (100,00%) Iznos koji plaća Općina (80,00%) Iznos koji plaća Općina (50,00%) Iznos koji plaća Općina
R.br. Prosjek po članu obitelji Vrtić 10 satni Vrtić 5-6 satni s ručkom Vrtić 5-6 satni bez ručka
1. do 899,99 kn 85,00% 1.640,50 83,75% 1.293,10 80,00% 772,00
2. 900,00 – 1.299,99 kn 81,00% 1.563,30 78,75% 1.215,90 75,00% 723,75
3. 1.300,00 – 1.699,99 kn 75,00% 1.447,50 73,75% 1.138,70 69,00% 665,85
4. 1.700,00 – 2.099,99 kn 65,00% 1.254,50 63,75% 984,30 59,00% 569,35
5. 2.100,00-2.499,99 kn 55,00% 1.061,50 52,50% 810,60 49,00% 472,85
6. više od 2.500,00 kn 50,00% 965,00 45,00% 694,80 40,00% 386,00

 

Napomena: ekonomska cijena računa se na kraju siječnja za tekuću godinu na temelju rashoda za prethodnu kalendarsku godinu

 • sve točne upute biti će objavljene na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Zvončić  i službenim web stranicama Općine Čepin prvoga tjedna mjeseca kolovoza 2022. godine

 

S poštovanjem,

 

OPĆINA ČEPIN