Odluka o zasnivanju radnog odnosa – odgojitelj/ica

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Sukladno članku 43. stavak 1. podstavak  6. Statuta Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 25.09.2015. i KLASA: 601-02/19-02/02, URBROJ: 2158/87-05-19-02 od 17.07.2019.)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek, na sjednici održanoj dana  12.03.2021., je  donijelo

O d l u k u

 

 1. Nakon provedenog natječaja za prijem odgojitelj/ica  na određeno vrijeme odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

 

 1. Mateja Sabo (zamjena za bolovanje)
 2. Valentina Marek (zamjena za bolovanje)
 3. Marija Varžić (zamjena za bolovanje)
 4. Branka Radmanović- do 31.07.2021.
 5. Katica Vojvodić-do 31.07.2021.
 6. Mateja Novak-do 31.07.2021.
 7. Ivona Ament-do 31.07.2021.
 8. Marijana Knjeginić-do 31.07.2021.
 9. Ivana Vitković-do 31.07.2021.
 10. Sandra Janković-do 31.07.2021.
 11. Sanja Fančović-do 31.07.2021.
 12. Hana Per-do 31.07.2021.
 13. Jasna Kolarić-do 31.07.2021.

 

 1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 601-02/21-08/03

URBROJ: 2158/87-05-21-04

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Aleksandar Mihajlović, prof.

 

 

 

Odluka-o-zasnivanju-radnog-odnosa-odgojitelj-ica.pdf