Odluka o zasnivanju radnog odnosa – odgojitelj/ica

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Sukladno članku 43. stavak 1. podstavak  6. Statuta Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 25.09.2015. i KLASA: 601-02/19-02/02, URBROJ: 2158/87-05-19-02 od 17.07.2019.)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek, na sjednici održanoj dana  27.08.2021., je  donijelo

 

O d l u k u

 

 1. Nakon provedenog natječaja za prijem odgojitelj/ica na određeno vrijeme ( do 31.07.2022. godine), odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

 

 1. Matea Takus
 2. Ria Miler
 3. Dijana Trajanovski
 4. Ivana Mikulić
 5. Mateja Sabo
 6. Sanja Fančović
 7. Tena Šapina
 8. Tihana Sabo
 9. Mateja Novak
 10. Ines Žuljević
 11. Sandra Janković
 12. Eila Elezović
 13. Lora Đumlija
 14. Marija Varžić
 15. Slavica Benčik
 16. Marija Letica
 17. Mihaela Nađ
 18. Ivona Ament
 19. Antonija Pejičić
 20. Ivana Gorjanac
 21. Martina Zetović
 22. Hana Per
 23. Marijana Knjeginić
 24. Ines Stjepanović
 25. Ivana Turković
 26. Jasna Kolarić
 27. Lucija Rupčić

 

 1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 601-02/21-08/13

URBROJ: 2158/87-05-21-03

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

doc.dr.sc. Damir Šebo, mag.oec.

Odluka o zasnivanju radnog odnosa – odgojitelj-ica