Odluka o zasnivanju radnog odnosa-spremač/ica

Objavljeno Posted in Natječaji

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek, na sjednici održanoj dana 17.07.2019., je donijelo

O d l u k u

 

1. Nakon provedenog natječaja za prijem spremač/ice na neodređeno vrijeme-7 izvršitelja/ica odlučeno je da će radni odnos zasnovati sa:

1. Mirjana Popadić
2. Sunčica Vujnovac
3. Mara Glavač
4. Martina Franjić
5. Sandra Lukač
6. Renata Hodan
7. Svjetlana Stjepanović

2. . Nakon provedenog natječaja za prijem spremač/ice na određeno vrijeme-6 izvršitelja/ica (do 31.07.2020.) odlučeno je da će radni odnos zasnovati sa:

1. Nataša Bašić
2. Davorka Agotić
3. Daliborka Bekić
4. Vesna Čižić
5. Ana Černava
6. Gordana Inhof
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 601-02/19-08/10
URBROJ: 2158/87-05-19-03
Osijek, 17.07.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Aleksandar Mihajlović, prof.

 

Odluka-spremačica (pdf)