Propisi i pravilnici

AKTI VRTIĆA:

Statut Dječjeg vrtića Osijek

Izmjene i dopuna statuta Dječjeg vrtića Osijek 23.12.2022.

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Osijek

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Osijek 2019

Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020/2021.

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2019/2020 godinu

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2018/2019.

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2016/2017. godinu

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2017/2018.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2016/2017.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2015/2016.

Kurikulum Dječjeg vrtića Osijek za pedagošku godinu 2015/2016.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisima 2023

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisima

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Osijek

Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa

Pravila o dopuni pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa-veljača 2022.

Pravila o dopuni pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa-ožujak2022.

Poslovnik o radu upravnog vijeća

 

STRATEŠKI DOKUMENT:

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ("Narodne novine" broj 5/15)

 
ZAKONI:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97107/07 i 94/13)

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00 i 56/00)

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02)

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture ("Narodne novine" broj 2/97)

Zakon o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 61/11 i 16/12)

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru ("Narodne novine" broj 73/97)

 
PODZAKONSKI AKTI:

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)

Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)

Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi ("Narodne novine" broj 29/83)

Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju ("Narodne novine" broj 47/87)

Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97 i 4/98)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 133/97 i 20/05)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97)

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 133/97)

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 134/97)

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 83/01)

Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 105/0255/06 i 121/07)

Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 114/2002)

Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima ("Narodne novine" broj 46/04)

Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)

Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)

Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića ("Narodne novine" broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.19777.)

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (Excel)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (Pdf)

Plan klasifikacijskih oznaka 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016.g

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015.g.

Pravilnik o pristupu informacijama

Procedura zaprimanja računa

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura naplate prihoda

Osobni podaci radnika

Službenik za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije