Odluka o zasnivanju radnog odnosa-spremač/ica

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Sukladno članku 43. stavak 1. podstavak 6. Statuta Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 25.09.2015. i KLASA: 601-02/19-02/02, URBROJ: 2158/87-05-19-02 od 17.07.2019. ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek, na sjednici održanoj dana 29.10.2020., je donijelo

 

O d l u k u

 

1. Nakon provedenog natječaja za prijem na radno mjesto spremač/ica na neodređeno vrijeme odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

1. Vesna Čižić
2. Ljubica Vidović
3. Marina Fijačko
4. Nikolina Nikšić

2. Nakon provedenog natječaja za prijem na radno mjesto spremač/ica na određeno vrijeme, do 31.07.2021., odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

1.Nataša Bašić
2. Gordana Kojić
3. Daliborka Bekić
4. Lidija Marošević
5. Jasmina Užarević
6. Gordana Inhof

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 601-02/20-08/11
URBROJ: 2158/87-05-20-05

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Aleksandar Mihajlović, prof.

 

Odluka o izboru spremačica (pdf)