Svako dijete je posebno

Iako se odgojno-obrazovni proces odvija pod idejom potpune jednakosti sve djece, pod okriljem jednake skrbi za svu djecu, pružanjem jednake pažnje, ljubavi te jednakih mogućnosti za sve polaznike vrtićkih ustanova, nužno je pri odgojno-obrazovnom radu u potpunosti uvažiti individualnost svakog djeteta. Svako dijete u potpunosti je individualno biće sa jedinstvenim psihološkim i fizičkim karakteristikama i potrebama, koje imaju biti zadovoljene te im se mora pravilno pristupati kako bi se i one same pravilno dalje razvijale.

Tako će se potencijali svakog djeteta razvit jedino ukoliko su osigurani primjereni uvjeti i podrška socijalne sredine, prije svega u roditeljskom domu, a potom u vrtiću i kasnije u školi (Kiš-Glavaš i Fulgosi-Masnjak).

I u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje navodi se nužnost  fleksibilnosti odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću kako bi se, ne samo poštovala prava djece na njihovu neponovljivu individualnost već i osiguralo zadovoljenje specifičnih potreba svakog djeteta. Svako dijete zahtjeva od odgojno-obrazovnog procesa i posebno razvijene strategije svakodnevnog usustavljenog pristupa radu od strane odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih sudionika procesa. Rani i predškolski odgoj u potpunosti je dakle usmjeren na individualni razvoj potencijala svakog pojedinog djeteta.

Svi podcentri i njihove skupine Dječjeg vrtića Osijek provode jedan i jedinstveni odgojno-obrazovni program, no on se u svakodnevnom radu uvelike razlikuje od skupine do skupine te dalje sve do pojedinačnog pristupanja svakom djetetu. Odgojitelji svake skupine svakodnevno uvažavaju pojedinačne potrebe djeteta, kao što su potreba za igrom, učenjem, dnevnim odmorom, ishranom, kretanjem, komunikacijom, socijalizacijom itd. Također odgojitelji i su-stručnjaci prate i razvijaju posebne dječje interese koji se pokazuju putem planiranih poticajnih aktivnosti ili kao rezultat spontanih interesa djeteta ili skupine. Sastav svake skupine u potpunosti je jedinstven i specifičan, produkt je različitog socijalnog, religijskog ili nacionalnog konteksta, a specifični interesi djece u njoj te mogući izvanjski poticaji i izvanjske okolnosti uvelike utječu na tijek odgojno-obrazovnog rada.

Dječji vrtić Osijek uspješno provodi inkluziju djece s teškoćama u razvoju u redovne skupine kao i moguću pomoć stručnih suradnika (psiholog, pedagog, zdravstveni voditelj) tamo gdje je to potrebno. Djeca s teškoćama, bez obzira na stupanj i vrstu teškoća, integrirana su u redovni rad odgojnih skupina te se inkluzija provodi u potpunosti usmjerena na interese, potrebe, usvojene i još ne usvojene vještine i naravno teškoće djeteta. Uz prilagođeno vrijeme boravka u vrtiću ukoliko je to u interesu djeteta te moguću pripomoć osobnog asistenta. Inkluzija promovira toleranciju, ona predstavlja i zahtjeva promjenu cjelokupne vrtićke i šire zajednice s ciljem pomoći drugima. Djeca tako razvijaju razumijevanje naših međusobnih različitosti, empatiju, suradnju i stječu nerazdvojna prijateljstva za budućnost.

Nadalje, Dječji vrtić Osijek u svom sastavu sadrži i dvije skupine koje rade po Montessori programu, dvije skupine po posebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju, četiri skupine s programom za rano učenje engleskog jezika, jednu skupinu s programom za rano učenje njemačkog jezika, osam skupina s ekološkim programom i programom odgoja za okoliš i održivi razvoj te četiri skupine s programom vjerskog odgoja. Na taj način Dječji vrtić Osijek pruža mogućnosti što je više moguće raznolikom pristupu odgojno-obrazovnom procesu.

Poštivanje i razumijevanje dječje individualnosti, unikatnosti i raznolikosti, na kojemu se radi u odgojno-obrazovnom procesu vrtića, tako se nužan preduvjet za budući svijet u kojemu će postojati uvjeti za istinsku jednakost kroz znanje i empatiju.

Skip to content