Javna nabava

 08.10.2020. godine

 

 

SVIM ZAINTERESIRANIM SUBJEKTIMA

 

PREDMET: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave –
- Opskrba prehrambenim proizvodima za potrebe Dječjeg vrtića Osijek, evidencijski broj nabave NVV-01/2020
- dostavlja se obavijest!

Poštovani,

Dječji vrtić Osijek priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu prehrambenih proizvoda.
Temeljem članka 198. (Prethodna analiza tržišta) stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vez s nabavom.

Javni naručitelj smije, sukladno članku 198. stavku 2. ZJN 2016, tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja, te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: prehrambeni proizvodi, evidencijski broj nabave : NVV-01/2020, za potrebe Dječjeg vrtića Osijek, javni naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora o javnoj nabavi staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata o čemu će izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama. S ciljem osiguranja mjera propisanih člankom 199. (Prethodno sudjelovanje natjecatelja i ponuditelja) ZJN 2016. ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave svoje primjedbe, sugestije i prijedloge, a radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta koje možemo koristiti kod planiranja i provedbe postupka nabave te izrade dokumentacije postupka nabave, uz napomenu da savjeti ne smiju imati učinak ograničenja tržišnog natjecanja, diskriminacije i transparentnosti.

Temeljem članka 198. stavak 3. ZJN 2016. na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi te troškovnike.

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 19.10.2020., do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: pravnik@vrticiosijek.hr.

Izvješće o prethodnom savjetovanju, o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekta, naručitelj će objaviti na istim internet stranicama.

 

 

S poštovanjem,

član Povjerenstva Dječjeg vrtića Osijek
Ivana Prakatur, mag.iur.

 

Privitci:

DON_1_2021

Prethodno savjetovanje dopis

TROŠKOVNIK grupa 1.

TROŠKOVNIK grupa 2.

TROŠKOVNIK grupa 3.

TROŠKOVNIK grupa 4.

TROŠKOVNIK grupa 5.

TROŠKOVNIK grupa 6.

TROŠKOVNIK grupa 7.

TROŠKOVNIK grupa 8.

TROŠKOVNIK grupa 9.

TROŠKOVNIK grupa 10.

TROŠKOVNIK grupa 11.

TROŠKOVNIK grupa 12.

TROŠKOVNIK grupa 13.

TROŠKOVNIK grupa 14.

TROŠKOVNIK grupa 15.

TROŠKOVNIK grupa 16.

 

 

 

 

IZJAVE O NEPOSTOJANJU/POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

 
OBAVIJEST:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Osijek, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Dječji vrtić Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31000 Osijek kao javni Naručitelj

 
OBJAVLJUJE:

da predstavnik Naručitelja i s njim povezane osobe nisu u sukobu interesa sa nijednim gospodarskim subjektom s kojim se ne bi smio zaključiti ugovor o javnoj nabavi u smislu odredaba navedenog Zakona

 

PRIVITCI:

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017/2018

Odluka o jednostavnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi 2016.-2017.g.

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjena i dopuna plana nabave za 2016.g.

Plan nabave za 2016. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2012. godinu